Do pobrania:

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej (format pliku *docx) : POBIERZ

Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej (format pliku *docx) : POBIERZ

Oświadczenie osoby bliskiej - wzór (format pliku *docx) : POBIERZ

INFORMACJE O STANIE ZDROWIA 

  

INFORMACJE DLA BLISKICH PACJENTÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

 Informujemy,  iż z uwagi na obecną sytuację sanitarno –epidemiologiczną 

TELEFONICZNE INFORMACJE O STANIE ZDROWIA PACJENTÓW UDZIELANE SĄ OSOBOM UPRAWNIONYM*

 • w zakresie opieki pielęgniarskiej – przez pielęgniarki oddziałowe,
 • w zakresie opieki lekarskiej -  przez ordynatora, kierownika oddziału lub lekarza dyżurującego

w godzinach od 12:00 do 13:30, pod numerami telefonów właściwych oddziałów.

 

 

Sprawdź numery telefonów do oddziałów: 

ODDZIAŁY - Żary 

ODDZIAŁY - Żagań 

 

*    Osoby uprawnione:

 • Osoby upoważnione przez pacjenta do udzielania im informacji (ustnie lub w formie pisemnego oświadczenia składanego w ramach czynności związanych z przyjęciem do placówki).
 • Osoby bliskie (uprawnione w szczególnych sytuacjach – w okolicznościach przewidzianych w art. 31 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r.  o zawodzie lekarza i lekarza dentysty - pacjent nie ukończył 16 lat; pacjent jest nieprzytomny; pacjent jest niezdolny do zrozumienia znaczenia informacji ). Osobą bliską, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta jest małżonek, krewni lub powinowaty do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawiciel ustawowy, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu lub osoba wskazana przez pacjenta.  

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Komendanta nr 97/2022 z dnia 28.07.2022 r.

Zasady odwiedzin

Szanowni Państwo, informujemy, że odwiedziny pacjentów przebywających w szpitalu odbywają się zgodnie z poniższymi zasadami:

 1. Tylko jedna osoba w ciągu dnia, a w szczególnych przypadkach, za zgodą
  kierownika/ordynatora oddziału – 2 osoby;
 2. Odwiedziny odbywają się w godzinach nieutrudniających procesu leczenia. Zalecane
  godziny odwiedzin dla poszczególnych oddziałów należy ustalić z ordynatorem
  oddziału lub pielęgniarką oddziałową. Wykaz numerów telefonów znajduje się
  w zakładce Oddziały szpitalne;
 3. Konieczne jest stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos przez cały czas
  przebywania na terenie podmiotu leczniczego;
 4. Przed wejściem na oddział należy zdezynfekować ręce;
 5. Przed wykonaniem czynności pielęgnacyjnych przy odwiedzanym pacjencie należy
  uprzednio umyć ręce wodą z mydłem lub zdezynfekować dłonie;
 6. Osoby z objawami infekcji nie powinny odwiedzać pacjentów, w szczególności
  pacjentów z obniżoną odpornością niezaszczepionych przeciw COVID – 19 oraz bez
  historii przebycia zakażenia wirusem SARS – CoV2 w ciągu ostatnich 180 dni.
  Wyjątek mogą stanowić sytuacje szczególne (np. wizyty pożegnalne u pacjentów),
  wówczas organizacja takich odwiedzin ustalana jest przez Komendanta lub
  upoważnionego przez niego lekarza oddziału.
 7. Personel szpitala ma prawo odmówić wstępu osobom nieprzestrzegającym zasad
  obowiązujących w szpitalu oraz nakazać opuszczenie terenu szpitala;
 8. W przypadku wystąpienia na oddziale zachorowań na COVID – 19 lub pojawienia się
  innego alertu patogenu o wysokiej zakaźności, odwiedziny pacjentów mogą zostać
  zawieszone na czas określony przez Komendanta szpitala.

Szczegółowe rekomendacje MZ i GIS dot. odwiedzin pacjentów w szpitalach w okresie
epidemii COVID – 19: https://www.gov.pl/attachment/40712c9e-a1a8-4bc2-bcdfe26975641e20