Do pobrania:

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej (format pliku *docx) : POBIERZ

Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej (format pliku *docx) : POBIERZ

Oświadczenie osoby bliskiej - wzór (format pliku *docx) : POBIERZ

INFORMACJE O STANIE ZDROWIA 

  

INFORMACJE DLA BLISKICH PACJENTÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

 Informujemy,  iż z uwagi na obecną sytuację sanitarno –epidemiologiczną 

TELEFONICZNE INFORMACJE O STANIE ZDROWIA PACJENTÓW UDZIELANE SĄ OSOBOM UPRAWNIONYM*

  • w zakresie opieki pielęgniarskiej – przez pielęgniarki oddziałowe,
  • w zakresie opieki lekarskiej -  przez ordynatora, kierownika oddziału lub lekarza dyżurującego

w godzinach od 12:00 do 13:30, pod numerami telefonów właściwych oddziałów.

 

 

Sprawdź numery telefonów do oddziałów: 

ODDZIAŁY - Żary 

ODDZIAŁY - Żagań 

 

*    Osoby uprawnione:

  • Osoby upoważnione przez pacjenta do udzielania im informacji (ustnie lub w formie pisemnego oświadczenia składanego w ramach czynności związanych z przyjęciem do placówki).
  • Osoby bliskie (uprawnione w szczególnych sytuacjach – w okolicznościach przewidzianych w art. 31 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r.  o zawodzie lekarza i lekarza dentysty - pacjent nie ukończył 16 lat; pacjent jest nieprzytomny; pacjent jest niezdolny do zrozumienia znaczenia informacji ). Osobą bliską, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta jest małżonek, krewni lub powinowaty do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawiciel ustawowy, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu lub osoba wskazana przez pacjenta.  

 

ZASADY ODWIEDZIN

 

ODWIEDZINY CHORYCH W ODDZIALE LECZĄCYM PACJENTÓW ZAKAŻONYCH COVID-19 SĄ OBECNIE NIEMOŻLIWE 

 

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DOSTARCZANIA PACJENTOM SZPITALA: m.in. przyborów toaletowych, ręczników oraz bielizny osobistej, które należy opakować w podwójne jednorazowe opakowanie typu reklamówka i opisać danymi pacjenta, któremu ma być przekazane (imię, nazwisko, oddział).

 

ODWIEDZINY CHORYCH W POZSTAŁYCH ODDZIAŁACH SĄ AKTUALNIE MOŻLIWE, JEDNAK OGRANICZONE

DO SYTUACJI NIEZBĘDNYCH I PRZY ZACHOWANIU ZASAD OKREŚLONYCH W ZARZĄDZENIU KOMENDANTA SZPITALA 

 

Procedura w sprawie odwiedzin w naszym szpitalu dostępna do pobrania:

Zał. nr 2 - Procedura w sprawie odwiedzin pacjentów w oddziałach szpitalnych z dn. 7.09.2021r.  

Zał. nr 1 - Procedura w sprawie odwiedzin pacjentów w sytuacjach nadzwyczajnych z dn. 30.09.2021r.

 

Ponadto udostępniamy szczegółowe rekomendacje MZ i GIS: 

Rekomendacje Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dot. odwiedzin w czasie epidemii Covid-19

 

- - - 

W sytuacji, gdy szpital wstrzymuje odwiedziny na innych oddziałach niż covidowy, pacjent może być odwiedzany wyłącznie w sytuacjach szczególnych, co dotyczy pacjentów w terminalnej fazie choroby, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego.

Zasady odwiedzin w szczególnych sytuacjach:

  1. Odwiedziny u chorych w tych sytuacjach mogą odbywać się tylko i wyłącznie za zgodą ordynatora oddziału lub lekarza dyżurnego.
  2. Lekarz kierujący oddziałem, ze względu na specyfikę Oddziału i rodzaj udzielanych w nim świadczeń medycznych, może ograniczyć liczbę osób równocześnie odwiedzających pacjenta, przy czym w każdym przypadku ogranicza się ilość odwiedzających do 1 osoby dziennie, a odwiedziny nie mogą trwać dłużej niż 15 minut, przy zachowaniu obowiązujących zasad sanitarnych w Szpitalu i wytycznych sanitarno-epidemiologicznych - w tym m.in. wypełnieniu ankiety wstępnej, dezynfekcji rąk, zachowania 2 metrów odległości od innych pacjentów i personelu.
  3. Nie są wpuszczane osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
  4. Zabrania się osobom wnoszenia, spożywania i dostarczania pacjentowi alkoholu, narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych oraz wszelkich innych substancji podobnie działających.
  5. Zabrania się wynoszenia z oddziałów zużytych opakowań oraz innych rzeczy pacjentów.
  6. W przypadku naruszenia przez osoby odwiedzające zasad odwiedzin, personel Szpitala ma prawo nakazać takim osobom natychmiastowe opuszczenie Szpitala. W przypadkach szczególnie uzasadnionych personel Szpitala może wezwać ochronę Szpitala lub Policję.