Prawo dostępu do Pana/ Pani danych osobowych (Art. 15)

Prawo dostępu do danych osobowych polega na tym, iż może Pani/Pan wystąpić do PWDL z pytaniem czy PWDL przetwarza Pani /Pana dane osobowe, a jeśli tak może Pani/Pan uzyskać informacje w zakresie wynikającym z art. 15 ust. 1-3 RODO (m. in. na temat: jaki jest cel przetwarzania i okres przechowywania danych osobowych, jakie dane osobowe są przetwarzane, kim są odbiorcy danych osobowych, informacjeprzysługujących prawach).

Oprócz informacji, o których mowa powyżej, mogą też Państwo wnioskować o otrzymanie kopi danych osobowych (w tym kopi dokumentacji medycznej). Pierwsze wydanie kopi danych osobowych jest bezpłatne. Za kolejne administrator ma prawo pobrać opłatę w wysokości nie wyższej niż opłaty wskazane w art. 28 ust. 4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Za kolejne kopie uznaje się w szczególności dokumentację medyczną w zakresie w jakim była uprzednio udostępniona. Pani/Pan Prawo do uzyskania kopii danych nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, których dane dotyczą;

 

 

Prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (Art.16)

Pacjent ma prawo zażądać w każdym momencie niezwłocznego sprostowania danych osobowych go dotyczących, które przetwarza PWDL. Pacjent ma również prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych na jego temat przetwarzanych przez PWDL, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia z tym zastrzeżeniem, że wszelkie aktualizacje danych muszą być ograniczone celem ich przetwarzania, np. nie może Pani/Pan żądać uzupełnienia o dane, które byłyby niezgodne z celem przetwarzania, oraz wprowadzone sprostowanie nie może prowadzić do naruszenia autonomii zawodowej osoby wykonującej zawód medyczny, która dokonywała wpisu do dokumentacji medycznej.

 

 

Prawo do usunięcia Pani/Pana danych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (Art.17)

Prawo Pacjenta do bycia zapomnianym nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych Pacjentów przetwarzanych na podstawie art. 9 ust. 2 lit h RODO, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej i innych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłankę.

PWDL jest zmuszony odmówić zrealizowania prawa Pacjenta do bycia zapomnianym w odniesieniu do danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej przez cały wymagany przepisami prawa okres archiwizacji dokumentacji medycznej powołując się na przepis art. 29 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta w zw. z art. 17 ust. 3 lit. b) RODO.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych Pacjenta odbywa się na podstawie zgody Pacjent może zrealizować prawo do bycia zapomnianym w zakresie celu, w którym dane osobowe pacjenta są przetwarzane na podstawie tej zgody, pod warunkiem, że zachodzi przynajmniej jedna z przesłanek wskazanych w art. 17 ust. 1 RODO.

 

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania (Art.18)

Żądanie do ograniczenia przetwarzania zgodnie z przesłanką określoną w art. 18 ust. 1 lit a) RODO w odniesieniu do danych osobowych Pacjentów przetwarzanych na podstawie art. 9 ust. 2 lit h RODO, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej i innych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłankę nie jest skuteczne. PWDL może przetwarzać te dane w dotychczasowym zakresie, bowiem ograniczenie przetwarzania danych dokonywanego w celach zdrowotnych i mogłoby istotnie utrudnić realizację tych celów.

 

 

Prawo do przenoszenia danych (Art. 20)

Prawo Pacjenta do przenoszenia danych nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych przez PWDL na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej i innych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłankę.

Prawo Pacjenta do przenoszenia danych znajduje zastosowanie wyłącznie wobec operacji przetwarzania danych osobowych prowadzonych przez PWDL, które mają charakter zautomatyzowany (nie obejmuje danych przetwarzanych w postaci papierowej) i które prowadzone są w oparciu o zgodę Pacjenta na przetwarzanie danych osobowych lub w oparciu o umowę, której Pacjent jest stroną.

 

 

Prawo do sprzeciwu (Art.21)

Prawo Pacjenta do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych przez PWDL na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej i innych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłankę.

Prawo Pacjenta do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych znajduje zastosowanie tylko i wyłącznie wobec danych osobowych przetwarzanych przez PWDL:

  • w celu wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
  • w oparciu o przesłankę tzw. prawnie uzasadnionych interesów PWDL jako administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).