Do pobrania:

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej (format pliku *docx) : POBIERZ

Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej (format pliku *docx) : POBIERZ

Oświadczenie osoby bliskiej - wzór (format pliku *docx) : POBIERZ

 

Numer tel. do archiwum w Żarach 68 470 78 84

Numer tel. do archiwum w Żaganiu 68 477 12 69

INFORMACJE O STANIE ZDROWIA 

  

INFORMACJE DLA BLISKICH PACJENTÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

 Informujemy,  iż z uwagi na obecną sytuację sanitarno –epidemiologiczną 

TELEFONICZNE INFORMACJE O STANIE ZDROWIA PACJENTÓW UDZIELANE SĄ OSOBOM UPRAWNIONYM*

 • w zakresie opieki pielęgniarskiej – przez pielęgniarki oddziałowe,
 • w zakresie opieki lekarskiej -  przez ordynatora, kierownika oddziału lub lekarza dyżurującego

w godzinach od 12:00 do 13:30, pod numerami telefonów właściwych oddziałów.

 

 

Sprawdź numery telefonów do oddziałów: 

ODDZIAŁY - Żary 

ODDZIAŁY - Żagań 

 

*    Osoby uprawnione:

 • Osoby upoważnione przez pacjenta do udzielania im informacji (ustnie lub w formie pisemnego oświadczenia składanego w ramach czynności związanych z przyjęciem do placówki).
 • Osoby bliskie (uprawnione w szczególnych sytuacjach – w okolicznościach przewidzianych w art. 31 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r.  o zawodzie lekarza i lekarza dentysty - pacjent nie ukończył 16 lat; pacjent jest nieprzytomny; pacjent jest niezdolny do zrozumienia znaczenia informacji ). Osobą bliską, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta jest małżonek, krewni lub powinowaty do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawiciel ustawowy, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu lub osoba wskazana przez pacjenta.  

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Komendanta nr 77/2023 z dnia 20.07.2023 r.

Przepisy ogólne

 1. Procedura określa zasady odbywania się odwiedzin pacjentów w oddziałach szpitalnych.
 2. Procedura obowiązuje na wszystkich oddziałach szpitala.

Zasady odwiedzin pacjentów

 1. Odwiedziny w Szpitalu odbywają się w każdy dzień tygodnia.
 2. Ze względu na warunki lokalowe oraz specyfikę poszczególnych oddziałów decyzja o zalecanych godzinach i czasie odwiedzin podejmowana jest przez kierownika/ordynatora oddziału.
 1. Odwiedziny nie mogą zakłócać procesu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej i spokoju innych pacjentów.
 2. Pacjentów mogą odwiedzać osoby pełnoletnie. Dzieci w trakcie odwiedzin muszą znajdować się pod opieką osoby dorosłej, która odpowiada za ich bezpieczeństwo oraz zachowanie.
 3. Chory ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską lub inną wskazaną przez pacjenta. Zasady sprawowania dodatkowej opieki określa procedura pn. Zasady sprawowania dodatkowej opieki pielęgnacyjnej.
 4. Pacjent ma prawo do tego, aby jego odwiedziny były ograniczone lub zniesione w stosunku do określonych przez niego osób.
 5. Rekomenduje się, aby jednego pacjenta jednoczasowo odwiedzały maksymalnie dwie osoby.
 6. Podczas obchodów lekarskich lub wizyt lekarskich/pielęgniarskich osoby odwiedzające zobowiązane są do opuszczenia sali chorych w momencie omawiania stanu zdrowia innego pacjenta.
 7. Osoby odwiedzające przed kontaktem z pacjentem powinny dokonać dezynfekcji rąk przed wejściem na oddział oraz po wyjściu z sali lub oddziału.
 8. Zakazuje się odwiedzin osobom:

1) pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,

2) wykazujących objawy infekcji wirusowej,

3) dotkniętych chorobą zakaźną.

 1. Osobom odwiedzającym zabrania się:

1) prowadzenia głośnych rozmów,

2) palenia tytoniu,

3) dostarczania i podawania leków,

4) dostarczania pacjentom alkoholu, papierosów, napojów i artykułów spożywczych niezalecanych przez lekarza,

5)wprowadzania zwierząt,

6) siadania lub spania na łóżkach chorych.

 1. Osoby odwiedzające zobowiązuje się do:

1) przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa,

2) poszanowania mienia Szpitala.

Przepisy końcowe

 1. Personel szpitala ma prawo odmówić wstępu osobom nieprzestrzegającym zasad obowiązujących w szpitalu oraz nakazać opuszczenie terenu szpitala;
 2. W sytuacji prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta, odwiedziny mogą zostać zawieszone na czas określony przez Komendanta szpitala.