Załącznik nr 1 do Zarządzenia Komendanta nr 77/2023 z dnia 20.07.2023 r.

Przepisy ogólne

 1. Procedura określa zasady odbywania się odwiedzin pacjentów w oddziałach szpitalnych.
 2. Procedura obowiązuje na wszystkich oddziałach szpitala.

Zasady odwiedzin pacjentów

 1. Odwiedziny w Szpitalu odbywają się w każdy dzień tygodnia.
 2. Ze względu na warunki lokalowe oraz specyfikę poszczególnych oddziałów decyzja o zalecanych godzinach i czasie odwiedzin podejmowana jest przez kierownika/ordynatora oddziału.
 1. Odwiedziny nie mogą zakłócać procesu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej i spokoju innych pacjentów.
 2. Pacjentów mogą odwiedzać osoby pełnoletnie. Dzieci w trakcie odwiedzin muszą znajdować się pod opieką osoby dorosłej, która odpowiada za ich bezpieczeństwo oraz zachowanie.
 3. Chory ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską lub inną wskazaną przez pacjenta. Zasady sprawowania dodatkowej opieki określa procedura pn. Zasady sprawowania dodatkowej opieki pielęgnacyjnej.
 4. Pacjent ma prawo do tego, aby jego odwiedziny były ograniczone lub zniesione w stosunku do określonych przez niego osób.
 5. Rekomenduje się, aby jednego pacjenta jednoczasowo odwiedzały maksymalnie dwie osoby.
 6. Podczas obchodów lekarskich lub wizyt lekarskich/pielęgniarskich osoby odwiedzające zobowiązane są do opuszczenia sali chorych w momencie omawiania stanu zdrowia innego pacjenta.
 7. Osoby odwiedzające przed kontaktem z pacjentem powinny dokonać dezynfekcji rąk przed wejściem na oddział oraz po wyjściu z sali lub oddziału.
 8. Zakazuje się odwiedzin osobom:

1) pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,

2) wykazujących objawy infekcji wirusowej,

3) dotkniętych chorobą zakaźną.

 1. Osobom odwiedzającym zabrania się:

1) prowadzenia głośnych rozmów,

2) palenia tytoniu,

3) dostarczania i podawania leków,

4) dostarczania pacjentom alkoholu, papierosów, napojów i artykułów spożywczych niezalecanych przez lekarza,

5)wprowadzania zwierząt,

6) siadania lub spania na łóżkach chorych.

 1. Osoby odwiedzające zobowiązuje się do:

1) przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa,

2) poszanowania mienia Szpitala.

Przepisy końcowe

 1. Personel szpitala ma prawo odmówić wstępu osobom nieprzestrzegającym zasad obowiązujących w szpitalu oraz nakazać opuszczenie terenu szpitala;
 2. W sytuacji prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta, odwiedziny mogą zostać zawieszone na czas określony przez Komendanta szpitala.