Podstawy Przetwarzania danych osobowych

Podmioty Wykonujące Działalność Leczniczą (PWDL) w związku z prowadzeniem działalności leczniczej nie muszą uzyskiwać zgody Pacjenta na przetwarzanie danych osobowych.

Podmioty Wykonujące Działalność Leczniczą mogą przetwarzać dane osobowe Pacjentów, w tym dotyczące zdrowia na podstawie przepisów RODO- art. 6 ust. 1 lit. c -czyli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz art. 9 ust. 2 lit h)-Przetwarzanie jest niezbędne do celów medycznych, oraz na podstawie przepisów polskich ustaw z dziedziny prawa medycznego między innymi:

  • Ustawie o działalności leczniczej;
  • Ustawie o ochronie zdrowia psychicznego
  • ustawie o służbie medycyny pracy;
  • ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym;
  • ustawie o publicznej służbie krwi;
  • ustawie o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów;
  • ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
  • ustawie o leczeniu niepłodności.

W przypadku udzielania świadczeń w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej, podstawę prawną będą stanowiły także przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej.